Personal trainer & RAVINTOValmentaja

FYSIOTERAPEUTTI  Henna Linné

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Tmi Henna Linné EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 16.9.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Henna Linné, Mikonperä 1 B, 96900 Saarenkylä
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Henna Linné, Mikonperä 1 B, 96900 Saarenkylä 
+358 40 5444 884 / pt.hennalinne(a)gmail.com

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri.
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakkaan ja palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen sekä kohdentamiseen Tmi Henna Linné toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla, ja asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Perusteina henkilötietojen käsittelylle toimivat ajantasaiset ja lakisääteiset velvoitteet, kuten kirjanpitolaki, sekä sopimus asiakkaan ja Tmi Henna Linné välillä, kuten myös rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Terveyttä koskevia tietoja käsitellään asiakkaan antaman nimenomaisen suostumuksen nojalla. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
Tällä verkkosivustolla olevat evästeet eivät ongi asiakkaan henkilötietoja, ja sivustolla käytetään vain välttämättömiä, verkkosivun toiminnan kannalta merkityksellisiä evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan päätelaitteisiin verkkosivustoja käytettäessä ja joihin tallennetaan tietoja sivuston käytön aikana ja käyttökertojen välillä. Evästeillä ja vastaavilla tekniikoilla mahdollistetaan nykyaikaisille verkkosivuille tyypillisiä toiminnollisuuksia. 

 

5. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan nimi, ammatti, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä asiakkaiden elämäntilannetta, tavoitteita ja terveydentilaa koskevia tietoja, kuten tiedot sairauksista jotka voivat vaikuttaa kuntoilemiseen ja terveyden edistämiseen. Asiakasrekisterissä on tieto myös asiakkaan ostamasta palvelusta sekä laskutustiedoista ja laskuista, ja muut mahdolliset asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kaikki asiakkaan tiedot (pois lukien todiste terveyden- tai elämäntilanteesta) säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Tmi Henna Linné ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.
Asiakkaan terveydentilaan liittyviä tietoja säilytetään vain asian käsittelyn kannalta tarpeellinen aika ja liitteet poistetaan välittömästi, kun asia on käsitelty.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan
.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse yrityksen rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse yrityksen rekisterinpitäjälle. Siltä osin kuin palveluntarjoajalla on velvollisuus muuhun lainsäädäntöön perustuen säilyttää tiedot, ei se voi poistaa henkilötietoja. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).